Navigation und Service

Sie sind hier:

آموزش زبان آلمانی برای محیط کار

کورس های زبان مسلکی چگونه میتوانند به شما در راستای یافتن کار کمک کنند

دو کارمند در اتاق با ابزار اندازگیری، در حال بحث کردن.
عکس های گیتی (Getty)

افرادیکه زبان آلمان یاد دارند زندگی در آلمان را به آسان و ساده می آموزند. مهارت های زبانی توامندی شما را برای برقراری ارتباط با دیگران در زندگی روزمره و در محیط کاری بهبود می بخشد. داشتن مهارت خوب آلمانی فرصت های یافتن کار و موفقیت مسلکی را بیشتر می سازد.

به همین دلیل، دولت فدرال کورس های آموزشی زبان مسلکی را به مردمی که مهاجر اند، پیشکش میکند. این کورس های آموزشی در سرتاسر آلمان قابل دسترس اند. شما میتوانید بین نمونه های آموزشی اساسی و ویژه انتخاب کنید: نمونه های اساسی مهارت های زبان آلمانی را درس میدهند که عموماً در محیط کاری مورد نیاز می باشند. نمونه های ویژه ذخیرۀ لغات تخصصی را رشد میدهد و به شما کلمات آلمانی و عبارت های را درس میدهد که در وظیفه بدرد شما میخورد.

دو کارمند در کارگاه ترمیم موتر.
عکس های گیتی (Getty)

درین صفحه، شما میتوانید تمام معلومات کلیدی را در مورد کورس های آموزشی زبان مسلکی ما دریابید.

شما میتوانید زبان آلمان را در بسیار مدت کم یاد بگیرید و با شرایط کار در آلمان مجهز شوید. مهارت های جدید زبانی شما آغاز نمودن شغل جدید و رشد توانمندی های انفرادی تان را آسانتر می سازد. شما با تمام اصطلاحات کلیدی مسلک تان که میخواهید در آن کار کنید آشنا خواهید شد. با این مهارت های زبانی، شما قادر به پیدا نمودن سریع وظیفۀ مناسب خواهید شد. کورس ها همچنان به افراد که از پیش وظیفه دارند مفید است و به آنها در کارهای روزمره کمک میکند.

شما میتوانید نمونه های اساسی یا ویژه را براساس مهارت ها و نیازهای مسلکی تان، کورس های زبان مسلکی را تکمیل کنید. نمونه ها عموماً با یک آزمون تکمیل میشوند. اگر شما در امتحان موفق شدید، یک سند دریافت خواهید کرد که برای قادر شدن به کار کردن در یکسری وظایف به آن نیاز خواهید داشت.

در نمونۀ اساسی ، شما خواهید آموخت:

  • مهارت های زبان آلمان که عموماً در محیط کاری نیاز می باشند
  • ذخیرۀ لغات و اصطلاحات که شما در کار روزمره نیاز میداشته باشید
  • چگونگی نوشتن و دانستن ایمیل ها و نامه های مسلکی

  • دانش عمومی در مورد مصاحبه ها و قراردادهای کاریابی

بسیاری از موارد را که شما در نمونه های اساسی می آموزید در زندگی روزمره شما خارج از وظیفه برایتان کمک خواهد کرد.

در نمونه های ویژه، شما خواهید آموخت:

  • ذخیرۀ لغات آلمانی تخصصی مورد نیاز برای ساحات کاری، بطور مثال درس دادن یا بخش تخنیکی

  • دانش جانبی مورد نیاز برای جریان بدست آوردن آشنایی مسلکی

نمونه های ویژه به شما در رسیدن به مسلک انتخاب شده ای تان کمک خواهد کرد. کورس ها حتی به شما که از پیش وظیفه دارید نیز مفید واقع خواهد شد و موارد مختلف را در کار روزمرۀ تان آسانتر خواهد ساخت.

اگر شما وظیفه نداشته باشید، اشتراک تان مجانی است.

اگر شما از پیش در کار باشید و اگر مزایایی اضافی را از آژانس کاریابی فدرال (Agentur für Arbeit) دریافت نمی کنید، تنها نیاز به پرداخت یک سهم کوچک خواهید داشت. ممکن است کارفرمای شما این سهم هزینه را برایتان بپردازد.

اگر شما از امتحان با موفقیت کامیاب شدید، میتوانید بخاطر نصف بازپرداخت سهم هزینه تان درخواست بدهید.

کورس های زبان برای افرادی است که به آلمان مهاجرت کرده اند، شهروندان اتحادیۀ اروپا (EU) اند و یا آلمانی های اند که پس منظر مهاجرتی دارند. برای اشتراک در کورس های زبان مسلکی، شما باید کورس ادغام ما را تکمیل کنید یا حداقل سطح B1 را در چهارچوب عمومی اروپایی مرجع برای زبان ها (CEFRL) را بدست آورید. B1 به این معنی است که شما میتوانید نقاط اساسی ورودی معیاری شفاف را در مسایل همانند میتوانید. شما میتوانید معلومات بیشتر را در مورد سطح های زبانی در آژانس کاریابی محلی ( Agentur für Arbeit ) یا مرکز کار ( Jobcenter ) دریابید.

اگر شما درحال حاضر کار نمیکنید :

بسادگی با همآهنگ کنندۀ خود در آژانس کاریابی محلی( Agentur für Arbeit ) یا مرکز کار ( Jobcenter ) تان صحبت کنید که به شما توصیه کند که کدام مکتب زبانی کورس های زبانی مسلکی را پیشکش میکند. آنها به شما در مورد هر پرسش کمک خواهد کرد.

اگر شما از پیش کار میکنید :

اگر شما از پیش کار میکنید، زیر آموزش هستید یا در جریان فرار گیری آشنایی مسلکی هستید، میتوانید به ادارۀ فدرال برای مهارجرت و پناهجویی مستقیماً به تماس شوید. لطف نموده به ادارۀ مسئول برای ایالت فدرال خود ایمیل کنید.

برلین (Berlin)، براندنبرگ (Brandenburg)، ساکسونی (Saxony)، ساکسونی آنهالت (Saxony-Anhalt)، تورنگیا (Thuringia)
deufoe.berlin@bamf.bund.de

بادین (Baden-Württemberg)، راینلند (Rhineland-Palatinate)، سارلند (Saarland)
deufoe.stuttgart@bamf.bund.de

باواریا (Bavaria)
deufoe.nuernberg@bamf.bund.de

برامین (Bremen)، هامبرگ (Hamburg)، مکلینبرگ (Mecklenburg-West Pomerania)، ساکسونی پایین (Lower Saxony)، شویلسویگ (Schleswig-Holstein)
deufoe.hamburg@bamf.bund.de

هیسی (Hesse)، راین شمالی (North Rhine-Westphalia)
deufoe.koeln@bamf.bund.de

Seite teilen